Adatvédelem:

1. Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a IXONOX Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a jelen bekezdésben meghatározott társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A www.munkaruha.hu weboldal tulajdonosa a IXONOX Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc, József Attila út 57. Cégjegyzékszám: 05-09-011183, Adószám: 13249528-2-05), a továbbiakban a társaság minden regisztrált felhasználó személyes adatait, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően és bizalmasan kezeli.

A társaság adatvédelmi szabályzata a weboldalon található, amelyet megváltoztathat és az új szabályzatot köteles a weboldalon közzétenni. A társaság adatvédelmi szabályzata a weboldalon közzétételtől a visszavonásig érvényes.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"),az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat hatálya a munkaruha.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: a "Weboldal") kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzat hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a vállalkozások adatainak kezelésére.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelők: azok a személyek, akik az Adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy másokkal együtt - meghatározzák.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó - közvetett vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek (jelenleg külső szolgáltatók)

Külső szolgáltató: az Adatkezelők vagy a Weboldalak üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan - akár közvetlenül, akár közvetetten - igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik bármely Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja adatait.

3. Adatkezelő

Adatkezelő:

Név: IXONOX Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila út 57.
Telefon: +36-46/564-350
Email: lola@munkaruha.hu
Adatvédelmi felelős: Nemes Gyula
Adatvédelmi felelős beosztása: ügyvezető-tulajdonos

Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozókat igénybe venni.

A IXONOX Kft. tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag a IXONOX Kft.-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelők az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelölik.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Google Inc ("Google") 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
Facebook Inc.("Facebook") 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
BorsodWeb Kft. 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2.emelet
Work-Top Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3795 Hangács, Rákóczi u. 37.
Harko-X Kft 3529 Miskolc, Farkas Jenő u. 8.

5. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban felsorolt Adatfeldolgozói 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infotv.");
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: "Grtv.");
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

6. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők részére az oldalon szereplő szolgáltatások megvásárlásakor díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

7. Az adatkezelési folyamat leírása

Az adatok forrása a Felhasználó, aki a Személyes adatokat a regisztráció során, vagy később, bármely Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely Weboldalon elvégzett regisztráció elvégzésével egyben hozzájárul a regisztráció során megadott Személyes adatainak, valamint az adott Weboldalon közzétett hirdetésnek az adott Weboldal üzemeltetője által a többi, jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelő részére történő továbbításához.

A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatás nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben a Felhasználó regisztrál bármely Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a Facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál az érintett Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

8. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

Az IXONOX Kft. a fentiek alapján a következő célokkal kezeli a birtokába került személyes adatokat:

 • A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
  • Kezelt adatok köre: név, cím (számlázási és szállítási cím), email cím, telefonszám
  • Az adatkezelés célja: a regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) és értesíteni tudja a vásárlót a fiókjával, megrendelésével, stb. kapcsolatos eseményekről.
  • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
  • Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a regisztráció törléséig.
 • A vásárlással és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
  • Kezelt adatok köre: név, számlázási cím, szállítási cím, email cím, telefonszám, vásárlás összege, vásárolt termékek darabszáma
  • Az adatkezelés célja: a Felhasználó által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van a Felhasználó személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés során a megvásárolt termékek vagy szolgáltatások továbbításra kerülnek a szolgáltatást nyújtó, terméket gyártó Partner részére kizárólag a szerződés teljesítése érdekében.
  • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.
  • Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának elérése idejéig, illetve számlák esetében a számla kiállításától számított 8 évig.
 • Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés
  • Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, vásárlási preferenciák.
  • Az adatkezelés célja: a vásárló rendszeres időközönként értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.
  • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
  • Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Statisztika készítéséhez szükséges adatkezelés
  • Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, nem, vásárlási preferenciák, cookie-k, ismeretlen IP címek (amiből nem azonosítható be a felhasználó)
  • Az adatkezelés célja: weboldal látogatottságának mérése és elemzése Google Analytics-szel
  • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
  • Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Profilalkotás; felhasználói csoportok képzése és részükre célzott tartalom és/vagy hirdetések megjelenítése: Facebook és Google remarketing
  • Kezelt adatok köre: cookie-k, IP-címek, vásárlási preferenciák
  • Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat a Felhasználókhoz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy a Felhasználó személyre szóló kedvezményekhez jusson.
  • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
  • Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Adatkezelés felhasználói ügyintézés és panaszkezelés céljából
  • Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a felhasználó által szóban vagy írásban közölt panasz
  • Az adatkezelés célja: a felhasználó által közölt panaszok kezelése, a problémák megoldása.
  • Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó kötelezettség teljesítése.
  • Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

9. Az adatok forrása

A IXONOX Kft. kijelenti, hogy mint Adatkezelő, kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát, címét, telefonszámát.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli a promóció céljára.

10. A kezelt adatok köre

Az IXONOX Kft., mint Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

 A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább a név, telefonszám és az e-mail cím megadása szükséges.

A teljes regisztrációhoz név, e-mail cím, választott felhasználó azonosító, telefonszám, adószám, szállítási cím, számlázási cím megadása kötelező.

Ha a Felhasználó a Weboldalon terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy az IXONOX Kft. a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében a Felhasználó alábbi adatait is kezeli: vásárlás időpontja, vásárolt termék darabszáma, termékek vételára, vásárlás összege.

A Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával a IXONOX Kft. a Felhasználó személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli, a 13. és 14. pontban leírtak szerint.

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelők időnként szerveznek nyereményjátékokat, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása).

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet:

 • Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.
 • Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása. A nyereményjátékot követően az Adatkezelők a Felhasználók adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelik.

13. Technikai adatok és cookie-k kezelése

A sütik ("cookies") használata azt jelenti, hogy anonim látogatóazonosítók kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén.

Az anonim látogatóazonosítók olyan fájlok, amelyek a felhasználó számítógépén vagy más internetezésre alkalmas készülékein (pl. okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor meglátogatja oldalunkat. A süti tartalmazza a webhely nevét, a saját élettartamát (az eszközön való tárolási idejét) és egy véletlenszerűen generált egyedi számot. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldalak számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • Megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • Emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • Elemzik a Weboldalak használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • Figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

A munkaruha.hu oldalon különböző sütiket használunk: technikai sütiket, teljesítmény sütiket, analitikus sütiket, funkcionális sütiket és kereskedelmi célú sütiket.

A munkaruha.hu oldalt használva harmadik oldal is gyűjthet információt pixel tagekkel. Ez a promóciós tevékenységeinket és fejlesztéseinket támogatja. Az információval személyesen nem azonosítható a felhasználó.

14. A munkaruha.hu által használt sütik

Technikai sütik (szükséges sütik):

Ezen sütik a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és ezeket rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíti. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni, ezek a cookie-k az Igénybe Vevő látogatása után automatikusan törlődnek és nem alkalmasak a felhasználó azonosítására.

Teljesítmény sütik (Performance)

Ezek a sütik információt szolgáltatnak a meglátogatott aloldalakról, az oldalon töltött időről és az esetleges problémákról, amivel találkozott (például a hibaüzenetek). A felhasználó egyéni azonosítására ezek a sütik sem alkalmasak.

Analitikus sütik

Ezeket a Weboldal látogatóinak használati szokásainak megismerésére használja a munkaruha.hu, az így gyűjtött információk: megtekintett oldalak, információ arról, hogyan érkezett a Felhasználó a Weboldalra és mikor hagyta el azt, a Felhasználó által használt platform típusa, valamint az aktivitások dátuma és ideje, ezen sütik segítségével a munkaruha.hu információt gyűjt arról is, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, hogy a jövőben is érdekes és lényeges tartalmakat juttasson el a Felhasználóhoz.

Funkcionális sütik

Ezek a sütik emlékeznek, a választott azonosítókra (pl. a felhasználónév), hogy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak.

Ezekben  lehetnek személyesen azonosító adatok, de mindig tájékoztatás kap arról, hogy milyen információt gyűjtünk, mit csinálunk vele és kivel osztjuk meg azt, így ha nem fogadja el ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására, korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.

Kereskedelmi célú sütik

Ezek a sütik szolgálnak arra, hogy a Felhasználók számára relevánsabb tartalmakat közvetítsünk. Ezek által célzott hirdetést juttathatunk el a Felhasználóhoz és korlátozzuk is, hogy hány alkalommal tekint meg egy hirdetést. A munkaruha.hu számára azért hasznos, mert a reklám kampányok hatékonysága ezzel mérhető. Emlékeznek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott és megosztja azokkal, akik hirdetést helyeznek el az oldalon.
Az ilyen sütik legtöbbször követik a látogatók IP címét és ezáltal gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

Sütik kontrollálása és törlése

Az internet böngésző alkalmazások legtöbb esetben alapbeállításként tárolják a sütiket. A Felhasználó megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén.

Ha a Felhasználó kikapcsolja a munkaruha.hu által használt sütiket, annak hatása lesz a webhely használatára. Pl. nem látogathatja meg a webhely bizonyos részeit, vagy nem személyre szabott információkat kap.

15. Adattovábbítás

Az Adatkezelők Személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen - a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében - hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Az Adatkezelők az adattovábbításokat minden esetben dokumentálják és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetnek.

16. Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználó a regisztráció során saját felelősségére köteles elolvasni és elfogadni a társaság adatvédelmére vonatkozó szabályzatot, amelyet regisztrációja aktiválásával és jóváhagyásával elfogad.

A társaság csak olyan adatokat gyűjt a regisztráció során, amely a társaság működéséhez, szolgáltatásai nyújtásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A társaság harmadik fél részére csak abban az esetben továbbíthatja a felhasználók adatait, amennyiben az a működéshez, vagy a társasággal való szolgáltatás lebonyolításához szükséges üzleti vagy promóciós célból. Más a társasággal üzleti közvetlen kapcsolatban nem álló felek részére az adattovábbítás csak a felhasználó beleegyezését követően történhet.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatai megadása önkéntes és kezelésük a weboldalon található adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik. A felhasználó a társaság által kínált szolgáltatásokat, csak a megfelelő személyes adatok megadásával tudja igénybe venni és önként elfogadja a weboldalra vonatkozó adatvédelmi szabályzatát valamint a weboldalra vonatkozó felhasználás feltételeket.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

A IXONOX Kft. egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal is együtt működhet. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím, felhasználónév, e-mail cím, átadásra kerülnek a külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. A munkaruha.hu-vel együttműködő regisztrációt, belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (https://www.facebook.com/policies/cookies),

A Facebook-képpont segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és a munkaruha.hu részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a Facebook a Felhasználók szokásait, érdeklődési köreit feltérképezze és részükre személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenítsen meg.

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com)

A IXONOX Kft. a Google Inc. ("Google") által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics sütiket használ. A sütik segítségével a Google lerövidíti a Felhasználó IP-címét, mely továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Az így létrehozott információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli a Felhasználó weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. A Felhasználó böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával a Felhasználó elutasíthatja a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és a Felhasználó weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

A IXONOX Kft. AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. által biztosított szolgáltatást is használja. A Google AdWords a munkaruha.hu oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor a Felhasználó egy Google hirdetésre kattintva lép be a Weboldalra, a Google Adwords egy sütit ("konverziós süti") helyez el a Felhasználó által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A sütit a munkaruha.hu személyazonosításra nem használja. Ameddig a süti érvényben van, a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az AdWords ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével. A Felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait (googleadservices.com-ról származó sütik blokkolásával).

A Google Search Console használatával a munkaruha.hu figyelemmel kísérheti és fenntarthatja webhelyének jelenlétét a Google keresési eredményeiben.

17. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, amennyiben:

a) kezelésük jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújtanak, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján - a Felhasználó kérésének hiányában - az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő - a Felhasználó tájékoztatása mellett - zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

18. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja a személyes adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó Személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek a lola@munkaruha.hu címre küldött e-mailben.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu ) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

19. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Szabályzat módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Szabályzatban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Hatályos: 2018. május 25-től


Jogi tudnivalók:

Az áruházban szereplő fotók és leírások szerzői jogi védelem alatt állnak. Bárminemű másolásuk csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.

A LOLA bejegyzett és védett márkanév. Engedély nélküli, vagy vásárlókat megtévesztő használata jogi következményeket von maga után.

A LOLA munkaruházati termékek reprodukálása, utánzása a szerző és a gyártó engedélye nélkül jogi következményeket von maga után.
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
tilalmáról II. Fejezet 6.§


A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a IXONOX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem iktatja.


«Vissza a garancia és visszatérítéshez Tovább a fogyasztói szerződéshez»


lola@munkaruha.hu ©2005 webdesign by flashpistols webműhely